Kaisa Rantee

Ryhmäpäällikkö, maankäyttö
P: +358 50 4066 349

Terttu Kurttila

Johtava konsultti,ympäristön yleissuunnitelmat ja maankäyttösuunnitelmat
P: +358 40 1881 512

Mariikka Manninen

Projektipäällikkö, maankäytön suunnittelu ja maisemasuunnittelu
P: +358 40 7214 747

Elina Kalliala

Ryhmäpäällikkö, maisemasuunnittelu
P: +44 79 29031086

Sonja Semeri

Maisema-arkkitehti, maisemaselvitykset ja kulttuuriympäristöselvitykset
P: +358 40 596 5250

Heikki Surakka

Yksikönpäällikkö, alueelliset selvitykset ja vaikutusarvioinnit
P: +358 50 3417 919

Palvelumme

Laadimme suunnittelu- ja kaavoitustyön tueksi maisema- ja luontoselvityksiä sekä inventointeja. Tarjoamme ekologia-, metsä-, ekosysteemipalvelu- ja hulevesiasiantuntemustamme. Käytämme monipuolisia tietoanalysoinnin ja mallintamisen menetelmiä.

 • Maisema-analyysit, maisema- ja kulttuuriympäristöjen selvitykset ja inventoinnit
 • Luontotyyppi-, lajisto- ja kasvillisuusselvitykset
 • Natura- ja arvokohteiden arvioinnit
 • Hulevesi- ja vesistöselvitykset, maaperä- ja rakennettavuusselvitykset ja tutkimukset
 • Ekosysteemipalveluiden kartoitus, ekologisen verkoston ja viheryhteyksien kartoitus
 • Metsäkartoitukset ja -mittaukset, hiilinielujen kartoitus
 • Käyttäjä-, toimija- ja sidosryhmien kartoitus ja tietoanalyysit

 

Maisemaselvityksiä ja luontoselvityksiä

 • Pieksämäen strategisen osayleiskaavan maisemaselvitys ja Kirkonmäen maisemanhoitosuunnitelma
 • Kirkkonummen Vuohimäen ottoalueen luontoselvitys Destia Oy:lle
 • Bensowin lammen luontoselvitys Kauniaisten kaupungille
 • Someron Ahilammin maa-ainesalueen luontoselvitys Morenia Oy:lle
 • Lopen Pilpalan maa-ainesalueen luontoselvitys Lemminkäinen Infra Oy:lle
 • Karkkilan Metsä-Ropon maa-ainesalueen luontoselvitys Morenia Oy:lle
 • Kirkkonummen Sarvvikinportin ja Kurkirannan luontoselvitykset EKE Rakennus Oy:lle
 • Vesitorninmäen luontoselvitys Kirkkonummen kaupungille
 • Pellingin sisäsaariston maisema-analyysi Porvoon kaupungille
 • Untamala-Kodjala maisemaalueen rajauksen tarkistuksen selvitys
 • Puolustusvoimien linnakesaarten ja Lahden Hennalan luontoselvitykset kaavoitusta varten Senaattikiinteistöille

Ekosysteemipalveluselvitykset ja -suunnitelmat

 • Ekosysteemin tuki- ja säätelypalvelut maakuntakaavassa (Pirkanmaan liitto)
 • TRAP ESS Ecosystem services mapping, ekosysteemipalveluiden kartoitus ennen ja jälkeen Pajakkajoen kunnostuksen
 • VILMO - Oulun viheralueiden verkosto ja luonnon monimuotoisuus ekosysteemipalveluiden näkökulmasta
 • Itä-Lapin ja Rovaniemen maakuntakaafan luonto ja maisemaselvitys, alueen ekosysteemipalveluiden kartoitus ja suositus maankäyttösuunnittelulle Lapin liitolle
 • Hannusjärven valuma-alueen sekä Hannusmetsän rakentamisedellytysten ja vaikutusten selvittäminen, ekologia ja ekosysteemipalvelut Espoon kaupungille
 • Sipoon Eriksnäsin osayleiskaavan tekniset selvitykset, suunnittelu ja vaikutusten arviointi. Ekotehokkuus ja ekosysteemipalvelut osayleiskaavassa
 • Kaupin kampusalueen (TAYS) vihersuunnittelu ja ekosysteemipalvelutarkastelu, Tampere
 • EHYT-hanke: Ekosysteemipalvelutarkastelu Tampereen Tesoman asemakaava-alueilla
 • Vesitorninmäen asemakaava: Ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen alueen suunnittelussa, asiantuntijapalvelut Kirkkonummen kunnalle
 • Finnoo I asemakaavan valmisteluaineiston ilmastovaikutukset: Ekosysteemipalveluihin perustuvan näkökulman hyödyntäminen ilmastonmuutoksen sopeutumisessa

Lue lisää ekosysteemipalveluistamme

Linnusto ja liito-oravaselvitykset

 • Kaustinen-Länttä kaivoshankkeen pesimälinnustoselvitykset (petolinnut, maakotka, vesilinnut ja maalinnusto) Keliber Oy_lle
 • Porin Luotsinmäki - Hyvelän pesimälinnustoselvitys Varsinais-Suomen ELY-keskukselle
 • Punkalaitumen Isosuon tuulivoimapuiston kevätmuuttoselvitys Ilmatar Wind Oy
 • Toholampi Lestin tuulivoimapuiston muutto- ja maakotkaselvitykset WPD Finland Oy:lle
 • Pyhäjoen Paltusmäen tuulivoimapuiston joutsenseuranta Smart Windpower Oy / Paltusmäen Tuulivoima Oy

 

 • Lahden eteläisen kehätien liito-oravaselvitys Uudenmaan ELY-keskukselle
 • Hagelbergin maa-ainesalueen liito-oravaselvitys Kirkkonummella, Oy Göran Hagelberg Ab
 • Raaseporin Lillsannäsin maa-ainesalueen ympäristön liito-oravaselvitys Maanrakennus Ralf Ajalin Oy:lle

Lue lisää liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamisesta

Natura-arvioinnit ja Natura-arviointien tarveharkinnat

 • Vuosaaren voimalaitoksen Natura-arviointi Helsingin Energialle
 • Sipoon Sibbesborgin osayleiskaava-alueen Natura-vaikutusten arviointi
 • Balticcontor-hankkeen Natura-arviointi - merenalainen osuus Suomen aluevesillä Gasun Oyj:lle
 • Natura-arviointi Espoo-Lohja oikoradan suunniteltua vaihemaakuntakaavaa varten Varsinais-Suomen liitolle
 • Valtatien 3 välillä Ylöjärvi-Hämeenkyrö, Natura-arvioinnin tarveharkinta Pirkanmaan ELY-keskukselle
 • Äänekoski-Haapajärvi radan perusparannushankkeen ratasuunnitelmaan liittyvä Natura-arvioinnin tarveharkinta Ristiniemen lähteikkö Natura-alueesta Ratahallintokeskukselle
 • Valtatien 13 parantaminen välillä Ristiina-Lappeenranta, toimenpidesuunnitelma, Natura-arvioinnin tarveharkinta Tiehallinnolle

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 0207 188 621
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut