Luonto ja luonnonsuojelu

Luonto- ja lajistoselvityksiä tarvitaan kaavoituksessa, ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä sekä osana ympäristö- ja vesilain mukaisia lupaprosesseja. Luontoselvitykset myös toimivat hankkeen tai kaavan vaikutusten arvioinnin lähtökohtana sekä maankäytön suunnittelun tukena. Omat vaatimuksensa selvitysten sisältöön tuovat mm. luonnonsuojelulain, vesilain, metsälain, ympäristönsuojelulain ja YVA-lain sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivien säädökset.

Tilaa luontoselvitykset oikeaan aikaan

Ota yhteyttä

Jussi Mäkinen

Ryhmäpäällikkö, Ympäristö- ja luontoselvitykset
P: +358 40 576 1097

Tilaa luontoselvitys oikeaan aikaan

Luontoselvitykset kannattaa tilata hyvissä ajoin, jotta ne voidaan tehdä luotettavasti, kullekin lajille optimaaliseen aikaan. Samalla varmistetaan esimerkiksi kaava-, YVA- tai lupaprosessin eteneminen sujuvasti. Lajistoselvitysten ajankohtaan vaikuttavat aina lajin ekologia, sääolosuhteet ja maantieteellinen sijainti.

Luonto- ja lajistoselvitysten ammattilaisia, biologeja, luontokartoittajia ja maantieteilijöitä, toimii Lahden, Espoon, Tampereen, Joensuun, Oulun, Kokkolan ja Seinäjoen toimistoissamme..

Luontoselvityksiin liittyvät palvelumme

 • Ekosysteemipalvelut
 • Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset
 • Kasvillisuusseurannat
 • Lepakkoselvitykset
 • Liito-oravaselvitykset
 • Lintujen törmäysmallinnus
 • Luontovaikutusten arviointi YVA-hankkeissa, kaavan vaikutusten arvioinnissa sekä ympäristö- ja vesilain mukaisissa lupahakemuksissa
 • Lähdekasvillisuus- ja lähteiden luonnontilaselvitykset
 • Metsäkanalintuselvitykset
 • Natura-arvioinnit ja –tarveharkinnat
 • Perhos- ja korentoselvitykset
 • Pesimälinnustoselvitykset ja muutonseurannat
 • Petolintuselvitykset
 • Viitasammakkoselvitykset
 • Vesihuoltolinjojen ja voimajohtojen luontoselvitykset
 • Vesikasvillisuusselvitykset

Esimerkkihankkeitamme

 • Itä-Lapin ja Rovaniemen maakuntakaava, luonto- ja maisemaselvitys
 • Urheilukeskuksen metsän- ja maisemanhoitosuunnitelma, Lahti
 • Vuosaaren voimalaitos C YVA, kasvillisuus, luontotyypit, lepakot, pesimälinnusto, Helsinki
 • Vesihuoltolinjan vaikutukset Pernajanlahtien ja Pernajan saariston Natura-alueiden luontoarvoihin, Loviisa
 • Pohjaveden oton vaikutukset Hyyppärän harjualueen luontoarvoihin Natura-arviointi ja lähdekasvillisuusseuranta, Salo
 • Pyhäniemen asemakaava-alueen luontoselvitys, kasvillisuus ja luontotyypit, pesimälinnusto, viitasammakko, lepakot, liito-orava, Hollola
 • Mäyränmäen tuulivoimahanke YVA, kevätmuuton seuranta, kasvillisuus, liito-orava, pesimälinnusto, lepakot, Hamina
 • Kymijärven voimalaitos, laajennuksen YVA, pesimälinnusto, kasvillisuus, liito-orava, Lahti
 • Yrtinkankaan ampumaratahanke, kasvillisuus, liito-orava, viitasammakko, vesilakikohteet, Kouvola
 • Kultakaivos YVA, kasvillisuus, pesimälinnusto, Natura-tarveharkinta, Kuusamo

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut