Uudistavassa suunnittelussa luonto toimii käsikirjana

Ihmisen toiminta - maailmanlaajuisen väestönkasvun ja kaupungistumisen lisäksi - on johtanut rajuihin muutoksiin ja kestävyyshaasteisiin ihmisen ja luonnon välisissä järjestelmissä. Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja nopeampia toimia. Apuun tulee uudistava suunnittelu, jossa luonto toimii suunnittelun käsikirjana.

Ota yhteyttä

Katri Einola

Suunnittelija, Sustainable Urban Development
P: +358 40 660 3894

Ennen maanviljelyn ilmaantumista ihmiset elivät kumppanuudessa luonnon ja ympäristönsä kanssa ymmärtäen sen resursseja, prosesseja ja systeemejä. Maanviljelyn myötä asutus keskittyi, ja vähitellen elämä urbanisoitui ja teollinen kehitys käynnistyi. Kumppanuus luonnon kanssa unohtui.

 

Moderni länsimainen maailma on jo pitkään perustunut luonnon hyväksikäyttöön ja sen valjastamiseen ihmiskunnan hyödyksi. Seurauksena on globaali ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen sekä resurssiniukkuus.

 

Nykyisin suurin osa maailman ihmisistä asuu kaupunkiympäristöissä, jotka tuottavat maailmanlaajuisesti yli 70 % hiilidioksidipäästöistä ja käyttävät 2/3 energiasta, vaikka vievät vain noin 3 % maapallon pinta-alasta. Kaupungistuminen tulee ennusteiden mukaan vain kiihtymään samalla kun maapallon väestömäärä kasvaa. Haasteena onkin suunnitella kaupungeista elinympäristöjä, jotka tukevat kestävää kehitystä sekä ihmisen että planeetan näkökulmasta.

 

Uudistava suunnittelu ihmettelee, matkii ja lukee luontoa

 

Kaupungit voivat toimia myös keskeisenä positiivisen muutoksen välineenä ja alustana kohti kestävyyden seuraavaa, radikaalimpaa tasoa. Tulevaisuuden kaupunkien suunnitteluun tarjoaa ratkaisuja uudistava (tai regeneratiivinen) suunnittelu. Se perustuu strategioihin, joissa tavoitellaan nettopositiivista symbioosia ihmisen ja luonnon välillä keskittyen prosessien mieluummin kuin loppuratkaisujen suunnitteluun. Uudistavassa suunnittelussa ei enää tähdätä kestävyyden nollatasolle vaan hiilinegatiivisuuteen, luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen, resurssien ja ekosysteemien palauttamiseen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sosiaalisesti ja ekologisesti.

 

Uudistava suunnittelu pohjautuu ajatusmaailmaltaan aikaan ennen maataloutta, jolloin ihmisen kumppanuus luonnon kanssa oli vahvuus, joka hyödytti kumpaakin osapuolta. Vaikka ajatus on tuhansien vuosien takainen, tukeutuu uudistava suunnittelu vahvasti nykyaikaan ja teknologian uusimpiin sovelluksiin. Se katsoo tulevaisuuteen kokonaisuutena systeemiajattelun keinoin. Tärkeimpänä kriteerinä on, että luonto toimii suunnittelun käsikirjana, tiedon lähteenä, inspiraationa ja vierellä kulkevana kumppanina.

 

Uudistavissa strategioissa ja ratkaisuissa sovelletaan seuraavia suunnitteluperiaatteita ja -tavoitteita:

  • luonnon lukutaito: ihmisen ja luonnon systeemien, prosessien ja verkostojen tuntemus
  • paikkalähtöinen suunnittelu
  • ihmisen ja luonnon systeemien terveys ja hyvinvointi
  • yhteinen kehittyminen: ihmisten välinen mutta myös ihmisen ja luonnon välinen tiedon jako
  • holistinen näkökulma
  • ekologinen maailmankuva

 

Kaupunki on elävä systeemi – ja alusta uudistavalle kehitykselle

 

Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta uudistavassa suunnittelussa painotetaan kaupunkien ajattelemista elävinä systeemeinä. Tällöin kaupungin ekosysteemit ja metabolismi nousevat olennaisiksi, kokonaisuutta ohjaavaksi lähtökohdiksi. Kaupungin rakennuspalikat - muoto, rakenne ja toiminnot - tulee suunnitella tukemaan niitä. Lisäksi jokainen osa systeemiä hyötyy juuri sille sopivasta uudistavasta strategiasta. Näissä strategioissa systeemin hyvinvointia tuetaan esimerkiksi matkimalla, omaksumalla tai palauttamalla luonnon prosesseja. Kaupunki- ja maisemasuunnittelussakin paljon puhutut luontopohjaiset ratkaisut (esim. hulevesikosteikot tai viherkatot) ovat osa uudistavaa strategiaa.

 

Ajatus kaupungista itse itseään uudistavana sekä omaa systeemiään ja prosessejaan tukevana kokonaisuutena tuntuu globaalissa maailmassa lähes mahdottomalta. Tätä kuitenkin tukee jo nyt kiertotalous, paikalliseen talouteen ja tuotantoon panostaminen alueellisella tasolla, ekosysteemipalveluiden ja luontopohjaisten ratkaisujen positiivisten vaikutusten tiedostaminen osana kaupunkisuunnittelua sekä ekologisen elämäntavan tukeminen monin eri keinoin. Uudistava kaupunki ei ole siis mahdoton ajatus vaan mahdollisuus luoda alusta kestävälle tulevaisuudelle.

 

 

Ole luonnon kumppani

 

Vaikka uudistavan suunnittelun pääperiaate ”ole luonnon kumppani” onkin yksinkertainen, vaatii sen toteuttaminen nyky-yhteiskunnassamme valtavan ajatusmaailman muutoksen. Suurimpana haasteena uudistavan kehityksen tiellä on, että olemme unohtaneet kyvyn ajatella holistisesti ja systeemisesti alkuisiemme tapaan. Samalla olemme tajuamassa, että sen uudelleen opettelu saattaa olla avainasemassa kestävän kehityksen viemisessä kohti tulevaisuutta. Siksi haastankin seuraavassa projektissa miettimään, miten luonto tämän ratkaisun toteuttaisi.

 

 

Kirjoittaja on tutkinut uudistavaa suunnittelua vuonna 2020 valmistuneessa pro gradu-työssään Aalto-yliopiston Creative Sustainability -koulutusohjelmassa.

 

Linkki graduun

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites