Maisemasuunnittelu pilaantuneen maaperän kunnostuksessa

Maaperän kunnostusta tehdään niin ympäristön kuin ihmisen parhaaksi. Maisemasuunnittelu on tärkeä lähtökohta, jonka avulla myös kunnostuksella luodaan alueen käyttäjille viihtyisää ympäristöä nyt ja tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä

Sini Korpinen

Maisema-arkkitehti MARK, suunnitteluhortonomi AMK, Vanhempi suunnittelija
P: +358 40 823 3171

Yhteistyö eri alojen asiantuntijoiden ja sidosryhmien välillä on avainasemassa pilaantuneen maaperän kunnostuksessa. Maamassojen mahdollisimman laajamittainen uusiokäyttö paikan päällä ja luonnonprosessien hyödyntäminen kunnostusmenetelmissä tuovat kustannussäästöjä, mutta myös ekologisesti kestävämmän lopputuloksen.

Luontevana osana kestävän kunnostuksen mukaisissa kohteissa on maisemasuunnittelu, jolla luodaan alueen käyttäjille viihtyisää ja toimivaa ympäristöä. Maisemasuunnittelun näkökulmasta paikalla tehtävä kunnostus tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia säilyttää kunnostettavan kohteen paikallisilmettä tai rakentaa alueelle uudenlaista maisemaa alkuperäisiä ominaispiirteitä korostaen. Maisemaa voidaan rakentaa erilaisia kunnostusmenetelmiä hyödyntäen.

Pilaantuneen maan kunnostusta kasvillisuuden avulla

Maaperässä tapahtuu jatkuvasti erilaisia fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia ilmiöitä, joita voidaan hyödyntää luontopohjaisissa kunnostusratkaisuissa. Kasvillisuuden avulla tapahtuva pilaantuneen maaperän kunnostus eli fytoremediaatio on biologisena prosessina luonteeltaan pitkäjänteistä ja aikaa vievää. Kasvillisuudella voidaan puhdistaa raskasmetalleilla tai öljy-yhdisteillä pilaantuneita kohteita joko kuivalle maalle tehtävillä monilajisilla istutuksilla tai kosteikoilla.

Kunnostuskohteet voivat sijaita pilaantuneen maaperän alueelle perustettavassa puistossa tai viheralueella. Optimaalisessa tilanteessa maaperää pilaavan toiminnan lakattua ja maankäytön muuttuessa maaperän in situ -kunnostuksen aluerajaukset ja valikoitavan menetelmän pääperiaatteet osoitettaisiin kaavamääräyksessä. Näin voitaisiin varmistua, että sitoudutaan esimerkiksi luontopohjaisten ratkaisuiden käyttöön paikalla tehtävässä kunnostuksessa.

Kunnostustoiminta ihmisten nähtäville

Pilaantuneen maaperän on site -menetelmien hyödyntämisessä olennaista on myös kunnostustoiminnan tuominen avoimesti aluetta virkistykseen käyttävien ihmisten nähtäville. Samalla lisätään yleistä tietoisuutta asiasta. Kunnostettavalle alueelle pystytettävässä opastaulussa voidaan kertoa käytettävästä menetelmästä ja tavoitteista sekä kunnostusprosessin etenemisestä.

Varsinkin fytoremediaatiomenetelmää käytettäessä, kasvillisuuden kehitystä seuratessa käynnissä olevan puhdistumisen pystyy kokemaan konkreettisesti. Kunnostettava alue voi olla esteettisesti miellyttävä, biodiversiteetiltään monimuotoinen ja toimintojensa puolesta viihtyisä kokonaisuus.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites