Kestävä kunnostus: Neljä askelta oikean kunnostusvaihtoehdon valitsemiseen

Suurin osa pilaantuneen maaperän kunnostuksista tehdään edelleen ilman kunnostusvaihtoehtojen välistä vertailua, vaikka oikean vaihtoehdon valinnalla saataisiin suuremmat säästöt. Oikean kunnostusvaihtoehdon valinta tuottaa myös muuta yhteiskuntaa hyödyttävää lisäarvoa, jota ei tunnisteta pelkästään välittömiä kustannuksia vertailemalla.

Ota yhteyttä

Ville Kilponen

Projektipäällikkö, Site Solutions
P: +358 40 486 0685

Jarno Laitinen

Yksikönpäällikkö, Resource & Waste Management
P: +358 44 355 8236

Kunnostusvaihtoehdon valinta tulisi nähdä prosessina, jossa askel askeleelta siirrytään kohti soveltuvinta ratkaisua, jonka valintaa voidaan myös tulevien sukupolvien mielestä pitää kestävänä ja vastuullisena.

1. Tunnista menetelmät

Kunnostusvaihtoehdon valinta alkaa kohteessa olevan haitta-aineen poistoon soveltuvien kunnostusmenetelmien tunnistamisella. Kunnostusmenetelmän soveltuvuus riippuu ensisijaisesti kunnostettavasta haitta-aineesta, mutta menetelmään vaikuttavat myös kunnostuskohteen olosuhteet, kunnostustavoite, aikataulu sekä käytettävissä olevan taustatiedon määrä. Kunnostusmenetelmien tunnistaminen voidaan tehdä hyvinkin kategorisesti, esimerkiksi hyödyntämällä valmiita menetelmävertailutaulukoita.

2. Toteutettavuuden tarkempi arvioiminen

Kunnostusmenetelmien tunnistamisen jälkeen niiden soveltuvuutta kohteeseen arvioidaan tarkemmin, huomioiden hankkeen muut tavoitteet ja toimijat. Kunnostusmenetelmän soveltuminen alueen muuhun kehitykseen vaikuttaa erityisesti menetelmän hintaan sekä aikataulutavoitteisiin, mutta usein hankkeisiin liittyy myös muita tavoitteita, jotka on huomioitava kunnostusmenetelmiä vertailtaessa. Esimerkiksi tavoite voi olla vanhojen rakenteiden poistaminen – tai päinvastaisesti pilaantuneisuuden päällä olevien rakenteiden säilyttäminen. Yleinen tavoite on lisäksi mahdollinen liikennemäärien ja häiriön minimointi.

3. Koosta vaihtoehdot

Jokaisessa kohteessa soveltuvia kunnostusmenetelmiä voi olla useampia kuin yksi ja lopullinen kunnostusvaihtoehto voi yhdistellä useampaa eri kunnostusmenetelmää. Osana lopullista kunnostusvaihtoehdon valintaa koostetaan soveltuvista menetelmistä vaihtoehtoja, joilla kunnostukselle asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa. Tässä vaiheessa arviointia on hyvä huomioida eri vaihtoehdoilla saavutettava puhdistustaso, kunnostuksen kesto, kokonaiskustannukset, mahdolliset jäännösriskit sekä toteutuksen muut teknis-taloudelliset hyödyt ja haitat.

4. Valitse soveltuvin

Lopullisen kunnostusvaihtoehdon valinnassa voidaan pelkän teknis-taloudellisen arvioinnin lisäksi hyödyntää kestävyyden arviointia. Kestävyysarvioinnissa taloudellisen näkökulman lisäksi tarkasteluun otetaan kestävän kehityksen ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevat tavoitteet, jolloin arvioinnin näkökulma on huomattavasti laajempi.

Kestävää päätöksentekoa

Kestävyystarkastelusta huolimatta päätös kunnostusvaihtoehdon valinnasta voidaan edelleen tehdä pelkästään taloudellisin perustein, mutta jos vaihtoehdon muut vaikutukset hinnan ohella ovat nähtävillä, auttaa tämä ohjaamaan päätöksentekoa luontaisesti kestävämpään suuntaan. Esimerkiksi hankkeissa, joissa kustannuserot eri kunnostusvaihtoehtojen välillä ovat pienet, on kokonaisuuden kannalta kestävimmän vaihtoehdon valinta helpompaa. Lisäksi jos kokonaisvaikutukset ovat selvästi nähtävillä, edellyttää niiden sivuuttaminen tietoista valintaa.

Tämä artikkeli on julkaistu aiemmin kokonaisuudessaan Ympäristö & Terveys -lehdessä 7/2020

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites