Skaalatut toimenpiteet tekevät ilmastovastuullisen kiinteistöportfolion

Yksittäisten pilotointien aika on ohitse - hyväksi havaittuja toimenpiteitä on skaalattava koko portfolioon.

Ota yhteyttä

Appu Haapio-Karjalainen

Johtava asiantuntija, Yritysvastuupalvelut, Tampere/Espoo
P: +358 40 661 8298

Kunnianhimoisista kansainvälisistä ja kansallisista ilmastotavoitteista huolimatta kulutus ja päästöt kasvavat edelleen globaalisti.  Syyskuussa pidetyn YK:n ilmastohuippukokouksen keskeisin viesti  oli akuutti tarve siirtyä sitoumuksista ja politiikoista konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta päästöjen kasvu saadaan taittumaan. Kansainvälinen kiinteistöalan vastuullisuusvertailu GRESB kerää vuosittain tietoa kiinteistöalan vastuullisuustyöstä. Vuoden 2019 vastuullisuusvertailun tulokset  julkaistiin syyskuun alussa. Vaikka kiinteistöalan vastuullisuustyö kokonaisuutena kehittyy vuosi vuodelta, GRESB:n keräämien päästö- ja kulutustietojen perusteella 1,5 asteen tavoitteeseen pääseminen vaatii kiinteistöalalta huomattavia toimenpiteitä.

Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen mahdollistaa vaikuttavuuden

Kiinteistö- ja rakennusalalla on viime vuosina käynyt kuhina, kun alan ilmastotyö on kehittynyt voimakkaasti. Tekeillä on paljon: ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan säädösohjausta rakennusten hiilijalanjäljen huomioimisesta osana rakentamisen säädösohjausta, minkä lisäksi kaupungit ja kunnat ovat asettaneet omia hiilineutraaliustavoitteitaan. Sen sijaan kiinteistöomistajien ja kiinteistösijoitusyhtiöiden puolella ilmastoskenaarioiden hyödyntäminen sekä hiilineutraaliustavoitteiden asetanta ja kunnianhimoinen toteuttaminen on vielä vähäistä.

Jotta ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimia voidaan johtaa vaikuttavasti, tulee kiinteistönomistajien ymmärtää, miten organisaatio vaikuttaa ilmastonmuutokseen, mutta myös miten ilmastonmuutos vaikuttaa organisaatioon. Muuttuvat ja voimistuvat sääolosuhteet sekä ääri-ilmiöt koettelevat kiinteistön teknisiä ominaisuuksia, mikäli niitä ei ole huomioitu kokonaisvaltaisesti niin suunnittelun kuin korjaustenkin yhteydessä. Konkreettisten fyysisten riskien lisäksi ilmastonmuutos muuttaa myös toimintaympäristöä. Niin sanotuilla transitioriskeillä tarkoitetaan murrosta markkinoilla, teknologisissa ratkaisuissa sekä lainsäädännössä. Näiden riskien jättäminen huomioitta voi vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen arvoon ja aiheuttaa huomattavia kustannuksia. 

Pilotointien aika on ohitse

Aidosti vaikuttava kiinteistöportfolion ilmastotyö edellyttää siirtymistä yksittäisistä ilmastovastuullisuuden lippulaivakohteista kohti hiilineutraalien ratkaisujen ja työkalujen skaalaamista läpi portfolion. Viime vuosien aikana alalla on kehitetty runsaasti työkaluja eri tyyppisten kiinteistöjen ilmastovaikutusten hillintään ja hallintaan rakennuksen koko elinkaaren ajalle. Yksittäisten pilotointien aika alkaakin olla ohitse: nyt pilotointien aikana hyväksi havaittuja toimenpiteitä on skaalattava koko portfolioon.

Johtamisen ja tavoitteiden sekä toimenpiteiden ja suoriutumisen välinen epäsuhta on havaittavissa GRESB:n vastuullisuusvertailussa, jossa vuodesta toiseen osallistujat pärjäävät paremmin vastuullisuustyön johtamisen kuin ratkaisujen kiinteistötason implementoinnin puolella. Yleisluontoiset, ison kuvan tavoitteet auttavat organisaatiota strategisen suunnan ja tahtotilan määrittelyssä sekä niistä kommunikoinnissa. Ilmastotyössä vähintään yhtä tärkeää on kuitenkin varmistaa strategisten tavoitteiden vaikuttavuus käytännössä. Vaikuttavuuden takaamiseksi tulee ensisijaisesti varmistaa, että portfolion kaikki kohteet saavuttavat tietyn tavoitetason.

Kohti hiilineutraaliutta

Ramboll on ollut mukana rakentamassa kestävämpää yhteiskuntaa tukemalla niin rakennushankkeiden, investointipäätösten kuin kiinteistön ylläpidon aikaisten ilmastovaikutusten hillinnässä ja hallinnassa. Tuemme myös kiinteistösijoittajia vastuullisuusjohtamisen kehittämisessä sekä siitä raportoinnissa. Viimeisen vuoden aikana alalla on havaittavissa merkittävä muutos suhtautumisessa ilmastonmuutokseen sekä ilmastonmuutoksen riskeihin ja mahdollisuuksiin kiinteistöalalla. Nyt on kuitenkin aika ottaa uusi askel eteenpäin kohti hiilineutraalia kiinteistöalaa.

Lue lisää

Is climate change putting your portfolio or assets at risk?

 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites