Tietomallintaminen tukee kestävää rakentamista kustannustehokkaasti

Vihreät BIM-palvelut (Green BIM) auttavat kehittämään rakentamisen kestävyyttä pienillä panostuksilla ja kustannustehokkaasti. Samalla syntyy lisäarvoa ympäristölle, rakennuttajille, tilojen käyttäjille ja koko yhteiskunnalle.

Ota yhteyttä

Heikki Arvio, Ramboll Finland

Heikki Arvio

Kehityspäällikkö, Buildings Business Development
P: +358 40 7579 588

Kun puhutaan kestävyydestä ja ympäristövastuusta, keskustelu pyörii helposti liikenteen päästöjen kaltaisten arkipäiväisten asioiden ympärillä. Suurimmat vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin energiasektorilla ja rakentamisessa. Rakennusalan osuus maailman vuosittaisesta energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöistä noin 30 prosenttia.

Meillä alan toimijoilla on vastuu tehdä asialle jotakin. Siksi myös me Rambollin BIM-asiantuntijat haluamme tukea rakennuttajia omalta osaltamme tekemään vastuullisempia päätöksiä. Tietomallintamiseen on helppo sisällyttää kestävän rakentamisen ulottuvuuksia kohtuullisilla kustannuksilla. 

Kestävä rakentaminen on muutakin kuin energiatehokkuutta 

Tein oman diplomityöni kestävästä rakentamisesta, joka kattaa terminä niin taloudelliset, sosiaaliset kuin erilaiset ympäristötekijät. Kyseessä on paljon energiatehokkuutta laajempi käsite, vaikka kestävä rakentaminen yhdistetäänkin usein juuri energiatehokkuuden parantamiseen. 

Kestävässä rakentamisessa mietitään muun muassa materiaalien käyttöä, jätteitä ja luonnon monimuotoisuutta. Termi kattaakin rakennuksen koko elinkaaren aina rakennuspaikan valinnasta rakennuksen purkamiseen. Kaikki rakennuksen elinkaaren vaiheet voidaan huomioida jo suunnitteluvaiheessa tietomallintamisen avulla! 

Kestävä rakentaminen tuottaa lisäarvoa kaikille 

Alalla elää sitkeästi käsitys siitä, että kestävä rakentaminen on väistämättä kalliimpaa. Todellisuudessa se voi olla jopa edullisempaa, kun kestävyys huomioidaan suunnittelun alusta lähtien. Kestävä rakennus tuo lisäarvoja kaikille sidosryhmille.

Kiinteistönomistajan näkökulmasta riskit pienenevät, samoin kiinteistön elinkaarikustannukset. Kiinteistökehittäjän on helpompi saada kohteeseen rahoitusta ja myydä se. Vuokralaisten ja muiden tilojen käyttäjien kannalta kestävä rakennus on energiatehokas, viihtyisä ja terveellinen, mikä näkyy esimerkiksi toiminnan tuottavuudessa ja työnantajabrändissä.

Tärkeä näkökulma ovat myös kestävän rakentamisen lisäarvot, kuten käyttäjien hyvinvointi. Kestävästi rakennettu talo on viihtyisä ja terveellinen: parempi ihmisille ja ympäristölle.

Vihreät BIM-palvelut purkukohteista uudisrakentamiseen 

Kaupunkien täydennysrakentaminen vaatii usein purkamista. Purkukohteen tietomallista saadaan tuotettua helposti mallipohjainen määräluettelo eri jätejakeista. Tietomallipohjainen purkumäärien laskenta antaa tarkempaa tietoa kuin vanhoista 2D-piirustuksista tehty arvio. Samat hyödyt näkyvät saneerauskohteiden inventointimallinnuksessa.

Kun luotettavaa tietoa on käytettävissä etukäteen, purkamisen suunnittelu ja budjetointi on helpompaa. Lisäksi tietomallia voidaan hyödyntää purkujärjestyksen suunnittelussa ja havainnollistamisessa.

Kestävän rakentamisen tavoitteena on uudelleen käyttää tai kierrättää mahdollisimman suuri osa rakennusmateriaaleista. Tietomallipohjaisen määrälaskennan avulla voidaan toteuttaa kiertotalousanalyysi. Kiertotalouden asiantuntija arvioi, mitä materiaaleja pystytään käyttämään uudelleen, mitä rajoituksia hyötykäytölle on ja mitkä tahot voivat materiaaleja vastaanottaa.

Uudisrakentamisessa tietomallia voidaan hyödyntää moneen eri tarkoitukseen. Tietomalli helpottaa hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskentaa sekä vaihtoehtojen vertailua. Hankesuunnittelussa voidaan esimerkiksi vertailla puu-, betoni- tai hybridirunkorakenteen kustannuksia ja hiilipäästöjä.

Tärkeää luoda oikeanlainen malli hankkeen alusta asti 

Tietomallintamisen hyödyt kiteytyvät siihen, että päätökset isoista linjauksista tehdään ajoissa tiedon pohjalta, ei karkean arvion. Noin 90 prosenttia rakennushankkeen kustannuksista lyödään lukkoon jo hankesuunnitteluvaiheessa, ja silloin tietomalli antaa toteuttamiseen vaihtoehtoja.

Me Rambollilla uskomme, että tietomallien strateginen hyödyntäminen on avain kestävämpään rakentamiseen. Green BIM -asiantuntijamme varmistaa, että mallintaminen toteutetaan niin, että vihreät arvot on mahdollista huomioida rakennuksen koko elinkaarella automaattisesti. Esimerkiksi hiilijalanjälkilaskenta on hidasta, jos tiedon siirtäminen laskentaohjelmiin vaatii lisätyötä.

Pieni panostus hankkeen alussa tuokin suuria hyötyjä pitkällä aikavälillä. Rakennuksesta tehty digitaalinen kaksonen tukee myös rakennuksen ylläpitoa ja korjaussuunnittelu – mikä on kestävää rakentamista parhaimmillaan. 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites