Hiilipäästölaskenta kannattaa myös vesihuoltoverkoston saneeraushankkeissa

Sekä vesihuoltoverkoston uudis- että saneeraushankkeissa kannattaa vertailla eri ratkaisuiden vaikutuksia hiilipäästöihin. Parhaat hyödyt saavutetaan, kun hiilijalanjäljen laskentaa tehdään jo yleissuunnitteluvaiheessa, jolloin voidaan vaikuttaa tulevien suunnitelmien ratkaisuihin. 

Ota yhteyttä

Sanna Vienonen

Projektipäällikkö
P: +358 40 6633452
M: +358 40 6633452

Kun päästölaskenta toteutetaan hyvissä ajoin projektia, se on myös varsin kustannustehokasta. Kokosimme alle vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Miksi ryhtyä laskemaan hiilipäästöjä?

Hiilineutraalisuus, hiilikompensaatiot tai pelkästään hiilijalanjäljen pienentäminen ovat monen yrityksen, kunnan tai maakunnan tavoitteena. Esimerkiksi Suomen hallituksen ilmastopolitiikassa pyritään saamaan Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Hiilipäästöjen todellisen vähentämisen lisäksi hiilipäästötarkasteluilla saadaan imagohyötyjä sekä kustannussäästöjä. Usein vähähiiliset ratkaisut mm.  pienentävät monin paikoin energian tarvetta ja säästävät raaka-ainekustannuksissa.

Millä osa-alueella hiilipäästölaskennoista on eniten hyötyä?

Hiilipäästöjen vähentämisen saavuttaminen edellyttää hiilipäästöjen tarkastelua ja tulosten hyödyntämistä sekä suunnitelmavaiheissa että yksittäisten materiaalivalintojen kohdalla. Valintojen merkitys korostuu esimerkiksi rakennusalalla, jossa rakennustöiden ja materiaalivalintojen osuus on päästöjen kannalta merkittävä. Myös infrarakentaminen ja vesihuoltoverkoston uusiminen aiheuttavat jatkuvasti paljon kasvihuonekaasupäästöjä uudisrakennus- ja saneeraushankkeissa ympäri Suomea.

Mitä hyötyjä tarkasteluista saadaan?

Hiilipäästölaskennan avulla voidaan tarkastella esimerkiksi, onko ilmastonäkökulmasta kannattavampaa asentaa hulevesien viivytystä varten hulevesikasetti vai maanpäällinen painanne. Voidaan myös arvioida, kannattaako saneeraus tehdä auki kaivaen vai kaivamattomin menetelmin. Myös vesihuoltolaitosten ja niiden eri prosessien tuottamien hiilipäästöjen osuutta voidaan tarkastella verkoston lisäksi riippuen hankerajauksen laajuudesta. Parhaat hyödyt saavutetaan, kun hiilijalanjäljen laskentaa tehdään jo yleissuunnitteluvaiheessa, jolloin voidaan vaikuttaa suunnitelmiin tulosten pohjalta.

Mitä tarkastelu kattaa?

Yleisesti hiilijalanjälki lasketaan vähintään 1) materiaalien valmistuksen ja 2) kuljetuksen vaikutukselle sekä 3) asennustyölle sisältäen maankaivuun ja kaivannon täytön. Lisäksi voidaan ottaa huomioon mahdolliset käyttövaiheen päästöt kuten pumppauksen kuluttama energiamäärä, energian valmistustapa ja siitä aiheutuvat päästöt. Mukaan voidaan laskea myös rakenteiden ja materiaalien poistaminen käytöstä ja hävittäminen eli elinkaaren loppuvaihe. Elinkaaren loppuosan sisällyttämisestä saadaan näkökulmaa esimerkiksi erilaisten materiaalien tyypillisestä käyttöiästä ja kierrätysmahdollisuuksista.

Ramboll toteuttaa hiilipäästöjen tarkastelua mm. erilaisiin infrarakentamisen hankkeisiin. Ratkaisuiden vertailu & hiilipäästölaskenta tuottaa arvokasta tietoa päästösuunnitteluperusteiseen projektiin. Vesihuollon rakentamisen osalta laskentoja voidaan yhdistää kustannustehokkaasti esimerkiksi osaksi katurakentamisen hankkeita.

Kirjoittajat 
Sanna Vienonen, projektipäällikkö 
Kiia Mölsä, suunnittelija

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites