Jätehuollon hiilijalanjäljen pienentäminen vaihtolavojen online-seurannan avulla

Jätehuoltopalvelut kytkeytyvät ilmastonmuutoksen hillintään hiilijalanjälkilaskennan myötä. Ramboll uudisti Vaihtolavacom Oy:n laskentatavan ja tulokset kertovat palvelujen ympäristövaikutuksista jätejaekohtaisesti. Tiedoista hyötyvät niin Vaihtolavacom Oy että sen asiakkaat.

Vaihtolavan hiilijalanjälki huomioi kuorman kuljetukset, jätteiden käsittelyn siirtokuormausasemalla ja loppukäsittelyn.

Hiilijalanjälkeä halutaan mitata yhä useammin ja kaikilla toimialoilla, myös jätehuollon parissa. Omasta toiminnasta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen arviointi ja sitä kautta vähennyspotentiaalin tunnistaminen on tehokas keino jätehuoltosektorin toimijoille ryhtyä tekoihin ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja samalla profiloitua ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Vaihtolavacom Oy hoitaa jätteiden kierrätyspalveluja kaikenkokoisille yritysasiakkaille. Ramboll Finland Oy:n asiantuntijat kehittivät Vaihtolavacomin käyttöön hiilijalanjäljen laskentamallin, joka tuo näkyville kiertotalouden palveluiden ilmastovaikutuksia selkeällä tavalla suoraan vaihtolavapalvelujen käyttäjille.

Vaihtolavan hiilijalanjälki selville

Elinkaariarvioinnin menetelmiä soveltaen Vaihtolavacom Oy:n toiminnalle laadittiin hiilijalanjälkilaskuri, jonka avulla voidaan arvioida eri jätejakeiden kuormaukseen, kuljetuksiin, käsittelyyn sekä loppusijoittamiseen tai uudelleenkäyttöön ja hyödyntämiseen liittyvien ympäristöpalveluiden hiilijalanjälkeä.

Hiilijalanjäljen laskenta kattaa yli parikymmentä eri jätejaetta. Laskentamallilla saadaan selville jätejaekohtainen hiilijalanjälki jokaisen yksittäisen jätelavan matkalle. Jätejae kerrallaan nähdään, mitkä tekijät päästöjen syntyyn eniten vaikuttavat ‒ kuljetukset, käsittely siirtokuormausasemalla tai loppukäsittely. Hyötykäytettävien jätekajeiden osalta saadaan myös arvio kädenjälkivaikutuksista eli siitä, paljonko vältetään päästöjä raaka-aineiden hankinnassa ja energiantuotannossa verrattuna neitseellisten raaka-aineiden käyttöön. Laskentamallin tarkkuus mahdollistaa sen, että toiminnassa tapahtuvien muutosten vaikutus saadaan näkyville entistä tarkemmin ja nopeammin.

Päästöraportointi suoraan asiakkaalle

Hiilijalanjälkeä on Vaihtolavacomilla arvioitu aiemmin yleisemmällä tasolla, mutta uusi laskentamalli haluttiin kehittää, jotta toiminnan todelliset vaikutukset ja toiminnan muutosten vaikutukset saadaan entistä paremmin näkyville. Laskentamallin uudistus toi myös mukanaan muita hyötyjä, sillä se on yhdistetty Vaihtolavacomin sähköiseen raportointijärjestelmään. Asiakas voi sieltä seurata työmaan ja toimitusten etenemistä reaaliajassa ja saada kaikki tarvittavat raportit: sähköiset siirtoasiakirjat, jätelajit ja -määrät sekä tiedot hiilijalanjäljestä.

Vaihtolavacomin tapauksessa merkittävimmät vaikutusmahdollisuudet yrityksen omaan hiilijalanjälkeen ovat kuljetusten suunnittelu sekä jätteiden käsittelytavan valinta. Kuljetusten suunnittelussa avainasemassa ovat kuljetusmatkan minimointi ja hyötykuorman maksimointi. Lisäksi kuljetusten osalta hiilijalanjälkeen vaikuttavat käytettävä kalusto, polttoaine ja ajotapa.

Käsittelytavan ja jatkokäsittelypaikan valinnalla taas voidaan vaikuttaa siihen, kuinka suuri osuus jätteestä uudelleenkäytetään, kierrätetään tai ohjataan energiahyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi. Käsittelytavan ja -paikan valinnalla on ratkaiseva vaikutus jätehierarkian toteutumisessa. Näin ollen Vaihtolavacomin oma jätteenkäsittely ja jatkokäsittelypaikan valinta vaikuttavat merkittävästi toiminnan hiilijalanjälkeen.

Vaihtolavacom tarjoaa myös mahdollisuuden kompensoida muodostuneita hiilidioksidipäästöjä suomalaisten metsäistutuskohteiden avulla. Käyttämällä suomalaisia metsäistutuskohteita, voidaan prosessia auditoida kohtuullisen vaivattomasti ja todentaa, että istutukset ovat toteutettu siten kuin ne on esitetty. Lisäksi samalla työllistetään suomalaisia metsäasiantuntijoita ja tuetaan suomalaista työtä.

Kohti vähähiilisempiä jätehuoltopalveluita

Hiilijalanjäljen laskentamalli tuottaa tietoa sekä yritykselle itselleen että sen asiakkaille. Vaihtolavacomille se mahdollistaa tuottamiensa palveluiden ja yrityksen asiakkaille heidän ostamiensa palveluiden ympäristövaikutusten seuraamisen. Mallin tuottaman tiedon pohjalta voidaan seurata, kehittää ja pienentää yrityksen ympäristöjalanjälkeä. Päästölaskennan avulla voidaankin saavuttaa kilpailuetua ja liiketoimintamahdollisuuksia mille tahansa jätehuollon toimijalle, samalla kun jätehuoltopalveluja pystytään ohjaamaan entistä vähähiilisempään suuntaan.

Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä Vaihtolavacom Oy:n EHSQ- ja hallintojohtajan Satu-Maria Jauhiaisen kanssa. Lisätietoa Vaihtolavacom Oy:n hiilijalanjäljen seurannasta löydät tästä

Artikkeli on julkaistu aiemmin kokonaisuudessaan Ympäristö & Terveys -lehdessä 7/2021

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites