Ekosysteemipalvelut

Ekosysteemipalveluissa tarkastellaan viheralueiden ja vesistöjen laatua, saavutettavuutta, jatkuvuutta ja ekologisten toimintojen säilymistä. Luonnon eri osien, kuten puun tai metsän arvo tuodaan esille konkreettisesti ja monipuolisesti.

Kankaan kanava

Ota yhteyttä

Elina Kalliala

Global Sustainability Director, Transport
P: +358 50 511 1866

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tuottamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä ihmiselle ja yhteiskunnalle.

Ekosysteemipalvelut muuttavat näkökulmaa: huomio kiinnitetään ympäristöhaittojen lieventämisestä luonnon ihmiselle tarjoamiin mahdollisuuksiin. Pelkän viheralueiden tai vesistöjen määrän sijaan tarkastellaan niiden laatua, saavutettavuutta, jatkuvuutta ja ekologisten toimintojen säilymistä. Luonnon eri osien, kuten puun tai metsän arvo tuodaan esille konkreettisesti ja monipuolisesti.

Ekosysteemipalvelunäkökulma tarjoaa maankäytön suunnitteluun ja arviointiin työkalun, joka:

 • sitoo maiseman ja luonnon arvot toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi,
 • kirkastaa alueen maisemaan ja luontoon perustuvat vetovoimatekijät,
 • tuo esille maisemaan ja luontoon liittyvät kokemukset ja arvostukset eri käyttäjäryhmien näkökulmasta,
 • jäsentää maiseman ja luonnon tarjoamat mahdollisuudet - kehitettävät toiminnot, toimijat ja hyödyt,
 • tunnistaa maankäytöllisiä ristiriitoja ja esteitä sekä kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.  

Ekosysteemipalvelunäkökulmaa sovelletaan Rambollissa kaikilla suunnittelutasoilla strategisesti suunnittelusta ja arvioinnista kaavoitukseen, hankesuunnitteluun, rakentamiseen ja alueiden ylläpitoon.

Esimerkkihankkeitamme

 • Ekosysteemin tuki- ja säätelypalvelut maakuntakaavassa, Pirkanmaan liitto
 • Yleiskaavan 2050 luontovaikutusten arviointi, Helsinki
 • TRAP ESS Ecosystem services mapping, Pajakka river (EU-hanke, 2013–2014), Kainuun Etu Oy 
 • VILMO - Oulun viheralueiden verkosto ja luonnon monimuotoisuus ekosysteemipalveluiden näkökulmasta, Oulu
 • Itä-Lapin ja Rovaniemen maakuntakaavan luonto- ja maisemaselvitys, Lapin liitto
 • Hannusjärven valuma-alueen sekä Hannusmetsän rakentamisedellytykset ja vaikutusten arviointi, Espoo
 • Sipoon Eriksnäsin osayleiskaavan tekniset selvitykset, suunnittelu ja vaikutusten arviointi
 • Ekosysteemipalveluiden näkökulma Kaupin sairaalakampusalueen (TAYS) asemakaavan vihersuunnittelussa, Tampere 
 • EHYT-hanke, Ekosysteemipalvelutarkastelu Tampereen Tesoman asemakaava-alueella
 • Ekosysteemipalvelut Vesitorninmäen asemakaavassa, Kirkkonummi
 • Ekosysteemipalvelut ilmastonmuutokseen sopeutumisessa Finnoo I asemakaavan valmisteluaineistossa, Espoo

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites