Kaupunkikehitys ja kauppa

Ramboll hallitsee useita kaupunkiympäristön muuttujia ja pystyy siksi tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaista kaupunkisuunnittelua. Yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun osaajien lisäksi Rambollissa työskentelee kaupan ja julkisten palveluiden asiantuntijoita.

Ainoan kauppakeskus Espoossa

Ota yhteyttä

Eero Salminen

Palvelupäällikkö, kaupunki- ja hankekehitys
P: +358 503 257 830

Asiantuntijoiltamme löytyy osaamista kaupasta, sen sijoittumisesta ja verkostoista, liikenteestä ja liikkumisesta, maankäytöstä, julkisten palveluiden sijoittumisesta, kaupunkikuvasta ja kestävästä kehityksestä. Monipuolisen osaamisemme ansiosta voimme kehittää kaupunkiympäristöjä, jotka ovat hyviä jo suunnitelmissa, mutta myös toteutuvat, elävät ja kehittyvät.

Työskentelemme tinkimättömästi paremman urbaanin ympäristön puolesta – ympäristön, jossa on parempi elää ja yrittää. Asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme näissä hankkeissa ovat kaupallisten palveluiden tuottajat, hankekehittäjät, kiinteistösijoittajat, rakennusliikkeet, kiinteistöyhtiöt, aluekehitysyhtiöt sekä kaupungit ja kunnat yhteistyöorganisaatioineen.

Hankekehityksen tuki

Autamme hankekehittäjää arvioimaan ja luomaan edellytykset toimivalle ja yhdyskuntarakenteen kannalta kestävälle kaupan hankkeelle.

Arvioimme rakennuspaikan kaupallisia ominaisuuksia, sijoittumista yhdyskuntarakenteeseen, saavutettavuutta ja suhdetta toimintaympäristöön. Olemme mukana suunnittelemassa mitoitusta, tila- ja palvelukonseptia sekä ehdottamassa sopivia toimijoita. Suunnittelemme asemakaavan ja liikennejärjestelyt niin, että kauppapaikka on helposti saavutettavissa ja sen sisäinen liikenne toimii.

Rambollin ketjutietokanta käsittää ketju- ja osoitetiedot yli 330 vähittäiskaupan ketjusta ja 8000 nykyisestä tai poistuneesta myymälästä. Lisäksi tietokannassa on arvioitu ketjujen potentiaalisia laajentumispaikkakuntia.

Hankekehityksen tuen erityisosaamisemme

 • Liikepaikka-analyysit
 • Ostovoima- ja asiakastutkimukset
 • Kaupunkikeskustojen kaupallinen suunnittelu
 • Kiinteistöjen kaupallinen suunnittelu
 • Tila- /palvelumixin suunnittelu
 • Vuokralais- ja sijoittajamarkkinointia tukevat analyysit
 • Kauppakeskusten johtamisen konsultointi
 • Kaavasuunnittelu
 • Liikekiinteistöjen liikennesuunnittelu
 • Liikkumisen ohjaus
 • Ulkoalue-estetiikka ja melun hallinta
 • Ympäristövaikutusten suunnittelu 
 • Alueellisten kehittämisyhtiöiden managerointi
 • Kaupallisten vaikutusten arviointi 
 • Kaupan ketjutietokannan ylläpito ja arviointi

Hankkeitamme

 • Riihimäenportin alueelle moottoritien pohjoisen liittymän yhteyteen suunnitellun uuden kaupallisen alueen markkina-analyysi ja alustava konsepti, Riihimäki 
 • Liiketilojen markkina-analyysi kolmessa eri kaupungissa sijaitseville liiketiloille ja katsaus Suomen vähittäiskaupan markkinoihin
 • Otaniemen keskuksen kaupallinen kehittäminen kaupallista mitoitusta ja konseptia arvioimalla. Selvitys toimii vuonna 2012 järjestettävien Otaniemen keskustan suunnittelukilpailujen lähtötietomateriaalina. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Espoo
 • Tapiolan keskusprojekti. Tapiolan kehittämisen strategia, resurssien koonti ja hallintomalli. Tapiolan Alueen Kehitys Oy:n perustaminen. Yhtiö edustaa merkittävää osaa Tapiolan kaupallisen keskustan kiinteistökannasta. Yhtiön manageeraaminen vuosina 2000-2012. Tapiolan keskuksen markkinoinnin organisointi ja rahoitusmallin kehittäminen. Kaupallinen suunnitelma, jossa on kuvattu Tapiolan keskuksen markkina-asema, saavutettavuus ja toimialarakenteen ja tarjonnan laajuustavoitteet sekä esitetty eri toteuttamisvaiheiden kaupallisia vaikutuksia ja niiden aiheuttamia haasteita. 

Kaupalliset selvitykset 

Teemme yhteistyössä kaavoittajien ja rakennuttajien kanssa maankäytön edellyttämiä kaupallisia selvityksiä.

Maankäytön suunnittelu edellyttää usein myös kaupallisia selvityksiä, joita teemme yhteistyössä kaavoittajien ja rakennuttajien kanssa. Palveluverkkoselvitykset tukevat yleis- ja maakuntakaavoitusta, asemakaavoituksen yhteydessä puolestaan edellytetään hankkeen kaupallisten vaikutusten arviointia.

Strategisella tasolla maankäyttö ja kaavoitus nivoutuvat yhteen esimerkiksi keskustojen kehittämissuunnitelmissa ja seutukuntatason rakennemallitöissä. Palveluiden saatavuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten ohella tarkastelunäkökulmia ovat esimerkiksi yhdyskuntarakenteen toimivuus ja ekologinen kestävyys sekä olemassa olevien rakenteiden hyväksikäyttö.

Kaupallisten selvitysten erityisosaamisemme

 • Kaupan palveluverkkoselvitykset 
 • Hankkeiden kaupallisten vaikutusten arviointi
 • Kaupunkikeskustojen kaupallinen suunnittelu ja kehittäminen
 • Maankäytön strategisten rakennemallitöiden kaupalliset selvitykset

Kaupallisia selvityshankkeitamme

 • Loviisan seudun kaupan palveluverkkoselvitys, joka palvelee kunnan yleiskaavoitusta ja Uudenmaan maakuntakaavan kommentointia, Loviisan ja Lapinjärven kunnat
 • Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 koko Espoon alueelle palvelee sekä maankäytön suunnittelua että Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksen kommentointia, Espoon kaupunki
 • Espoon ns. Turvesolmun alueen asemakaavamuutosten kaupallisten vaikutusten arviointi (Turunväylän liittymään suunniteltujen kaupan kohteiden kaupallisten ympäristövaikutusten arviointi), jossa päivitettiin vuonna 2009 laadittu selvitys vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslain vuonna 2011 voimaan tulleita muutoksia, Espoon kaupunki/rakennuttajat
 • Imatran keskustan kaupallinen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan historiallisesti arvokkaan miljöön kaupunkikuva sekä keskustan liikenneratkaisut ja jonka tavoitteena on muodostaa taloudellisesti kannattava, kaikille keskustan toimijoille houkutteleva kehittämissuunnitelma hankkeiden konkreettisen käynnistymisen varmistamiseksi, Imatran kaupunki
 • Forssan seudun kaupan palveluverkkoselvitys (seudun strategisen rakennemallityön yhteydessä tehty esiselvitys kaupan rakenteesta, tarjonnasta ja kehityssuunnista), Forssan seudun kehittämisyhtiö

Kaupan konsultointi

Teemme toimeksiantoina vähittäiskaupan liiketoimintaan liittyvää konsultointia, liikekiinteistöjen kehittämissuunnitelmia sekä aluerakenteeseen ja kaupan verkostoihin liittyvää tutkimusta.

Kaupan konsultoinnin erityisosaamisemme

 • Toimipaikkaverkon suunnittelu
 • Myymäläverkoston sijaintiselvitykset ja suositukset
 • Liikepaikka-analyysit 
 • Ostovoima- ja asiakastutkimukset
 • Markkina-analyysit
 • Liikeideasuunnittelu
 • Liikekiinteistöjen liikennesuunnittelu
 • Liikkumisen ohjaus

Kaupan konsultoinnin hankkeitamme

 • Matkakeskushankkeen markkinaselvitys, alustava konseptisuunnitelma ja asemointi markkina-alueelle 
 • Espoolaisen erikoistuneen kauppakeskuksen markkina-analyysi ja kehittämissuunnitelma
 • Valtakunnallisesti toimivan B-to-B palveluyrityksen toimintaympäristön analyysi erityisesti yritystoiminnan elinvoimaisuuden näkökulmasta

Palveluverkkosuunnittelu

Tuotamme havainnollisin aineistoin tiedon siitä, miten toimipaikkaverkosto on asiakkaiden saavutettavissa ja kuinka sijoittumista tulisi kehittää.

Palveluverkkosuunnittelun erityisosaamisemme

 • Sijaintistrategian suunnittelu
 • Verkoston laajuuden ja peiton arviointi ja suositukset
 • Toimintaympäristön muutosten ja vaikutusten arviointi
 • Saavutettavuuden arviointi
 • Palveluverkon yhteiskuntavastuullisuuden arviointi
 •  

Arvioimme palveluverkkoa myös yhdyskuntarakenteen kehittymisen ja tarpeen kannalta. Olemme tehneet lukuisia kaupan ja julkisten palveluiden palveluverkkoselvityksiä ja -suunnitelmia kunnille ja seutukunnille tukemaan kaavoitusta ja palveluiden sijoittumista. Huolellisella palveluverkon suunnittelulla vahvistetaan alueiden vetovoimaa, yritysten toimintaedellytyksiä ja kestävää kehitystä.

Palveluverkkosuunnittelun hankkeitamme

 • Vähittäiskauppaketjun markkinaselvitys (markkina-analyysi ja laajentumismahdollisuuksien kartoitus)
 • Pääkaupunkiseudulla tiheällä verkolla toimivan palveluyrityksen toimipisteverkoston analyysi ja uusien liikepaikkojen kartoittaminen

 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites