Kestävä kehitys

Vastuullisuus asiakkaita, yhteiskuntaa ja työntekijöitä kohtaan on ollut Rambollissa yhtiön perustamisesta lähtien keskeinen liiketoimintaa ohjaava periaate. Suurin vaikuttavuus yhteiskunnan kestävään kehitykseen syntyy projektien kautta. Niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla haasteena on kokonaisuuksien hallinta ja kyky yhteensovittaa kestävän kehityksen eri tavoitteita ja osaamista.

Ota yhteyttä

Jaana Tyynismaa

Jaana Tyynismaa

Johtaja, Ympäristö ja terveys
P: +358 40 568 2642

Elina Kalliala

Global Sustainability Director, Transport
P: +358 50 511 1866

Ying Zhu

Johtaja, kiertotalouskonseptit
M: +358 (40) 5506282

Riina Känkänen

Liiketoimintapäällikkö, kestävä kehitys ja innovaatiot
P: +358 40 768 8084

Kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) avulla voimme konkretisoida kestävän kehityksen näkökulmia ja merkitystä organisaatioille ja yhteiskunnan eri sektoreilla. Autamme asiakaitamme saavuttamaan heidän kestävän kehityksen tavoitteensa sisällyttämällä kestävän kehityksen näkökulma strategioiden, prosessien, käytäntöjen ja mittareiden kehittämiseen. SDG-viitekehyksen avulla voimme arvioida erilaisten toimien ja hankkeiden vaikutukset kestävään kehitykseen.

Palveluitamme ovat:
SDG-kartoitukset | SDG-tavoitteiden raportointi | Kestävä kehitys -koulutus

Ilmasto

Ilmastonmuutos ja kiihtyvä kilpailu maapallon hupenevista resursseista muuttavat pysyvästi toimintaympäristöämme sekä haastavat tapaamme elää, rakentaa ja liikkua. Arvioimme ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia yhteiskuntaan ja tunnistamme keinoja vaikutuksiin varautumiseen ja sopeutumiseen. Arvioimme organisaatioiden, toimien ja erityyppisten hankkeiden vaikutuksia ilmastoon ja tunnistamme kustannustehokkaita päästövähennyskeinoja eri sektoreilla. Autamme asiakkaitamme myös tunnistamaan, kuinka ilmastoriskejä voidaan hallita kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Palveluitamme ovat:
Ilmastovaikutusten arviointi | Hiilijalanjälkilaskenta | Riskien hallinta | Ilmaston muutokseen sopeutuminen | Tulvariskien hallinta | Kestävä rakentaminen

Kiertotalous

Kiertotaloudessa materiaalit ja arvo pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalous ei ole meillä erillinen tuote tai ratkaisu, vaan ajattelutapa, joka ohjaa kaikkea suunnittelua. Vauhditamme yhteiskunnan kehittymistä resurssiviisaammaksi ja autamme asiakkaitamme löytämään kiertotaloudesta uudenlaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Laajan osaamisemme avulla tehostamme materiaalivirtoja, tuomme elinkaariajattelun rakennushankkeisiin ja suunnittelemme jätteen pois määrittelemällä sille arvon. Tarjoamme myös käytännön työkaluja resurssitehokkuuden arviointiin.

Palveluitamme ovat:
Jätehuolto | Materiaalikatselmus | Alueelliset resurssivirrat | Teollinen kierrätys ja symbioosit | Kestävä rakentaminen

Luontopääoma

Luonnonvarojen huvetessa yritysten on yhä tärkeämpää tunnistaa toimintansa vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, omaan luontopääomaan ja elinympäristöomaisuuteen. Tunnistamalla ympäristöön kohdistuvat riippuvuussuhteet yritykset voivat kohdistaa resurssit ja toimenpiteet kestävyyden kannalta kriittisiin kohteisiin.

Luontopääoman hallinnan avulla tuemme yrityksiä heidän vastuullisuutensa ja kestävän kehityksen huomioimisessa. Kartoitamme yritysten vaikutuksia, mahdollisuuksia ja riskejä ja autamme tunnistamaan merkitykselliset ympäristöön kohdistuvat seikat.

Palveluitamme ovat:
Luonnonvarakirjanpito | Toimenpidesuunnitelmat (Biodiversity action plans) | Vaikutusarvioinnit | Riskiarviot

Ympäristömyötäinen suunnittelu

Ramboll auttaa asiakkaita elinkaariselvityksissä ja ympäristötuoteselosteiden laadinnassa, jolla voidaan tukea erilaisia liiketoimintatavoitteita, kuten markkinoilla erottumista, kustannussäästöjä, lainsäädäntöön liittyvää asemointia, tuotejohtamista, sidosryhmätiedottamista, vaatimustenmukaisuutta ja riskien minimointia.

Palveluitamme ovat:
Vaatimustenmukaisuus ja näyttö | Ympäristötuoteselosteet | Tuoteturvallisuus ja tuotejohtaminen |Elinkaarianalyysi |Kestävä rakentaminen

Strateginen kestävyyden arviointi

Autamme asiakkaitamme tarkastelemaan kestävyyttä kokonaisuutena ja ymmärtämään, mitä kestävän kehityksen riskejä ja mahdollisuuksia eri organisaatioihin, toimintoihin ja ratkaisuihin liittyy. Kestävän kehityksen huomioon ottaminen politiikoissa, strategioissa, ohjelmissa ja suunnitelmissa voi tuottaa huomattavaa arvoa yksittäiselle hankkeelle tai organisaatiolle sekä laajemmin yhteiskunnalle. Tarjoamme asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä strategisia arviointeja, selvityksiä ja suunnitelmia, kuten tiekarttojen ja kehitysohjelmien laatiminen.

Palveluitamme ovat:
Strategia ja politiikat | Vastuullisuusraportointi | Järjestelmätoteutukset | Toimitusketjun arviointi | Laadunvarmistus ja sertifiointi | Sidosryhmäyhteistyö

Kestävät investoinnit

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan, millaiset investoinnit ja sektorit tukevat kestävää kehitystä ympäristön, yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta. Kehitämme käytäntöjä ja ohjeistusta kestävien investointimahdollisuuksien tunnistamiseen ja investoinnin tuoton laskentaan. Arvioimme myös erityyppisten investointihankkeiden aluetaloudellisia vaikutuksia ja välillisiä vaikutuksia yhteiskunnan eri toimialoille.

Palveluitamme ovat:
Vaikutusten arviointi | Vihreä rahoitus | Due diligence -prosessi | Vastuullinen sijoittaminen | Alueelliset resurssivirrat

Terveys

Arvioimme erilaisten toimien ja hankkeiden vaikutusta ihmisten terveyteen sekä tutkimme altistumisen ja vasteen välistä suhdetta ympäristöllisten haittatekijöiden ja terveyden välillä. Toteutamme tuote- ja yhteisöriskien arviointeja, selvitämme rakennusmateriaalien terveyshaittoja ja teemme kulutus- ja teollisuustuotteiden vaihtoehtojen vertailuja.

Palveluitamme ovat:
Soveltava epidemiologia | Toksikologia | Työterveys- ja turvallisuus | Ympäristö- ja yhteisöriskien arvioinnit

Elinvoimaiset kaupungit

Uudenlaisten haasteiden ja mahdollisuuksien edessä elinvoimaisten kaupunkien suunnittelussa tarvitaan vahvan teknisen osaamisen lisäksi visionäärisyyttä, uusia innovaatioita, kokonaisvaltaisuutta sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien ja suunnittelukokonaisuuksien välillä. Meillä ei ole enää mahdollisuuksia turvautua pelkästään Best Practice -käytäntöihin, vaan jatkossa rinnalle on tuotava tulevaisuuden parhaita käytäntöjä, eli Next Practice -ratkaisuja. Holistinen työskentelytapamme mahdollistaa haasteiden ratkaisemisen lisäksi aivan uudenlaisten konseptien ja innovaatioiden synnyn. Kaupunkien tarpeisiin räätälöidään optimaalisin palvelukokonaisuus kaupunkiliikenteen, -ympäristön, -elämän ja -kehityksen ratkaisuja yhdistelemällä.

Palveluitamme ovat:
Kaupunkiliikenne | Kaupunkiympäristö | Kaupunkielämä | Kaupunkikehitys

 

Lue lisää

Esimerkkejä, miten edistämme kestävää kehitystä


Lataa

Product Safety & Stewardship eBrochure


Download

Ten Keys to Environmental Due Diligence brochure


Download

The United Nations Sustainable Development Goals brochure


Download

Projektit

Lahti

Keskustaympäristöjen arviointi ja arviointikehyksen laatiminen

Päijät-Hämeen liitolle laadittiin vuonna 2019 kaupunkiympäristöjen arviointikehys. Sen avulla arvioidaan ja vertaillaan kaupunkien muuttovetovoimaa laatutekijöiden perusteella. Tavoitteena on vahvistaa keskustojen houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites