Luonto, vesistöt ja ekologia

Rambollin biologian, ekologian ja luonnonvara-alan asiantuntijoilta saat palvelua hankkeesi kaikissa vaiheissa. Olemme Suomen johtava toimija luontoon, vesistöön ja ekologiaan liittyvissä suunnittelupalveluissa.

Ota yhteyttä

Pia Kautonen

Yksikönpäällikkö, vaikutusten arvioinnit
P: +358 40 587 8396

Saara Vauramo

Johtava asiantuntija, luontopositiiviset ratkaisut
P: +358 44 493 9976

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus luontoon ja ekologiaan liittyvistä selvityksistä sekä vaikutusten arvioinneista strategisella tasolla, kaavoituksessa, hanke- ja rakennussuunnittelussa, urakoinnissa ja hankkeen vaikutusten seurannassa.

Toimimme tiiviisti yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Osallistumme aktiivisesti ympäristöasioiden edistämiseen Suomessa ja kansainvälisesti tarjoamalla puolueetonta ja riippumatonta asiantuntemusta.

Asiakkaanamme pääset hyödyntämään koko yrityksemme laajaa osaamista, muun muassa melu- ja ilmanlaatuselvityksiä, pohjavesi- ja maaperätutkimuksia, ympäristölakipalveluita sekä sosiaalisten ja ympäristövaikutusten tutkimuksia ja arviointeja.

Luontoon, vesistöön ja ekologiaan liittyvät palvelumme

 • Luonto-, ympäristö- ja lajistoselvitykset
 • Ympäristön tilan seuranta
 • Bioindikaattoriselvitykset
 • Ennallistamisen suunnittelu
 • Vesistö- ja sedimenttiselvitykset
 • Luonto- ja Natura-vaikutusten arviointi
 • Ekosysteemipalvelutarkastelut 
 • Luontopääomaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat
 • Ympäristösertifiointien (esim. BREEAM) ekologia-osuudet
 • Ekologisten verkostojen tarkastelut 
 • Maisemaselvitykset ja -suunnitelmat
 • Kaupunkiekologinen suunnittelu 
 • Luontomatkailuselvitykset
 • Ekotoksikologia ja ympäristöriskien arviointi

Luontopääoma

Luonnonvarojen huvetessa yritysten on yhä tärkeämpää tunnistaa toimintansa vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, omaan luontopääomaan ja elinympäristöomaisuuteen. Tunnistamalla ympäristöön kohdistuvat riippuvuussuhteet yritykset voivat kohdistaa resurssit ja toimenpiteet kestävyyden kannalta kriittisiin kohteisiin.

Luontopääoman hallinnan avulla tuemme yrityksiä heidän vastuullisuutensa ja kestävän kehityksen huomioimisessa. Kartoitamme yritysten vaikutuksia, mahdollisuuksia ja riskejä ja autamme tunnistamaan merkitykselliset ympäristöön kohdistuvat seikat.

Ekologinen riskinarviointi

Asiantuntijamme laativat ekologisten riskien arviointeja esimerkiksi pilaantuneiden alueiden kunnostusvaihtoehtojen vertailun tueksi sekä ympäristövaikutusten arviointeihin ja teollisuuslaitosten riskinarviointeihin liittyen. Lisäksi voimme hyödyntää Rambollin asiantuntijaverkostoa ekologisissa riskinarvioissa, joita laaditaan uusille kemikaaleille ennen niiden markkinoille tuloa sekä maatalous- ja teollisuuskemikaalien käyttöön liittyvissä riskinarvioissa.

Ekosysteemipalvelut ja ekologiset verkostot

Ekosysteemipalvelut ovat luonnon tuottamia hyötyjä ihmiselle. Niiden huomioiminen etenkin maankäytön suunnittelussa on ajankohtaista. Teemme selvityksiä niin maakunta-, yleis- kuin asemakaavatasollekin. Laadimme yrityksille myös strategioita ja vaikutusten arviointeja liittyen ekosysteemipalveluihin ja luonnonvaroihin. Ekologisten verkostojen selvityksiä teemme etenkin maakuntakaavoituksen tueksi, mutta myös yleiskaavatasolla tähän on kasvava tarve.

Vesiympäristö

Tuotamme asiakkaidemme tarpeisiin tutkimustietoa vesiympäristöstä asiakkaidemme hankkeiden suunnittelun tueksi ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Palveluihimme kuuluvat muun muassa veden ja sedimentin laadun tutkimukset, hydrologiset selvitykset, kalastusta, kalastoa ja muuta vesieliöstöä koskevat selvitykset sekä vesiympäristöä ja valuma-alueita koskevien kunnostusten suunnittelu ja lupahakemusten laadinta. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi ELY-keskukset, kunnat ja kaupungit sekä yhdistykset ja yritykset.

 

Lisätietoa

Tutustu vesistötutkimuksen ja -kunnostuksen esitykseen


Rambollin vesistöpalvelut

Projektit

UNaLab, luontopohjaiset ratkaisut, Tampere, Finland

Luontopohjaisia ratkaisuja kehitetään osallistavin menetelmin UNaLab-hankkeessa

Ramboll on mukana EU-hankkeessa Urban Nature Labs (UNaLab), jossa kehitetään kaupunkien luontopohjaisia ratkaisuja yhteistyössä asukkaiden kanssa. Luontopohjaisten ratkaisujen pilottihankkeita on toteutettu Tampereella Vuoreksessa ja Hiedanrannassa.

Pärrinkoski

Pärrinkosken kunnostaminen uhanalaisen taimenen suojelemiseksi

Kunnostuksen tavoitteena on poistaa kosken esteet, jotka tällä hetkellä estävät taimenen (Salmo trutta) nousun mahdollisille uusille kutualueille.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites