Ympäristöterveys

Ympäristön hyvinvointiin ja ihmisen terveyteen liittyvien riskien ymmärtäminen on edellytys kemikaalien ja tuotteiden turvalliselle valmistamiselle, jakelulle, käytölle ja hävittämiselle. Yritysten on huolehdittava toimintansa turvallisuudesta ja vastattava siitä niin ympäristölle, työntekijöille kuin asukkaille ja kuluttajillekin.

Ota yhteyttä

Kare Päätalo

Johtava asiantuntija
P: +358 40 519 1567
M: +358 40 519 1567

Terveysriskin havaitsemisesta voi seurata erilaisia toimenpiteitä. Ainesosia on poistettava tai korvattava, pilaantunut ympäristö kunnostettava, prosesseja suunniteltava uudelleen tai työntekijöitä suojattava entistä paremmin. Asiantuntijoiltamme saat kustannustehokkaat ratkaisut terveyden ja ympäristön suojeluun.

Ympäristöterveyteen liittyvät palvelumme

 • Ympäristö- ja terveysriskinarviot
 • Työturvallisuus ja turvallisuusjohtaminen
 • Tuoteturvallisuus, REACH- ja CLP-palvelut
 • Teollisuuden turvallisuuspalvelut ja prosessiriskinarviot
 • Työturvallisuustoiminnan kehittäminen / työturvallisuusjärjestelmä (OHSAS 18001/ISO 45001)

Ympäristö- ja terveysriskinarviot

Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus ympäristön pilaantuneisuuden ja ympäristövaikutusten arvioinneista. Teemme jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäyttöön sekä teollisuuden häiriöpäästöihin liittyviä ympäristö- ja terveysriskinarviointeja. Arvioimme riippumattomasti tietoa ja tutkimusmenetelmiä, joilla tuotteisiin ja pilaantuneisuuteen liittyviä kulkeutumis- ja altistusriskejä arvioidaan. Määritämme tarvittaessa altistumisrajoja erilaisille materiaaleille, jotta asukkaiden ja työntekijöiden terveys sekä ympäristön hyvinvointi voidaan taata.

Riskinarvioinnin asiantuntijamme tekevät tiivistä yhteistyötä Rambollin muiden palvelualueiden asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden kanssa. Tarjoamme kokonaisvaltaisia palveluita muun muassa tunnistettujen riskitekijöiden hallintasuunnitelmien ja pilaantuneiden alueiden kunnostussuunnitelmien laatimisessa.

Työturvallisuus ja turvallisuusjohtaminen

Työturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen palvelumme ovat laaja kokonaisuus. Asiantuntijamme ovat käytettävissä esimerkiksi työhygieenisissä selvityksissä. Näitä ovat sisäilman laatuun ja materiaaleihin liittyvä tutkimus, työperäisen altistuksen ja riskien arvioinnit sekä työturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen auditoinnit.

Tuoteturvallisuus, REACH- ja CLP-palvelut

Kemikaalien ja niitä sisältävien tuotteiden turvallista valmistusta, maahantuontia, jatkokäyttöä ja markkinoille saattamista säädellään lailla. Näistä esimerkkeinä ovat eurooppalaiset REACH- sekä biosidiasetus. Asetusten vaatimukset velvoittavat kemikaalien parissa toimivia yrityksiä osoittamaan, että aineiden, seosten tai tuotteiden valmistus ja käyttö on turvallista sekä työntekijöille että kuluttajille. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä täyttämään lainsäädännön velvoitteet ja selvittämään sekä tuotteidensa nykyinen että vaihtoehtoinen tuotannon kestävyys.

Ympäristöterveyden palvelumme

 • REACH-asetukseen liittyvät palvelut (velvoitteiden tarkistaminen, rekisteröinnit, koetoimintailmoitukset)
 • REACH-asetuksen mukainen päärekisteröinti ja kemikaaliturvallisuusarviointi
 • Aineiden ja seosten vaaraluokitukset (CLP)
 • Kemikaalien jatkokäyttäjien velvoitteiden tarkistaminen
 • REACH-asetuksen mukaisten käyttöturvallisuustiedotteiden laadinta
 • Biosidivalmisteisiin ja lääkeaineisiin liittyvät palvelut (BPR, FIFRA, FDA)
 • REACH-asetuksen mukaiset lupamenettelyhakemukset ja korvaavien aineiden arviointi 
 • Aineiden ja valmisteiden käytönaikaiset altistus- ja riskinarvioinnit
 • Jätteiden vaaraominaisuuksien arviointi
 • Jätteiden tuotteistamiseen liittyvät palvelut

Teollisuuden turvallisuuspalvelut ja prosessiriskinarviot

Turvallisuusasiantuntijamme pystyvät nostamaan asiakkaan hankinnan, toiminnan ja tuotannon kokonaisturvallisuustasoa koko laitoksen elinkaaren ajalta. Palvelumme kattavat niin ympäristöön, työhön kuin prosesseihinkin liittyvän turvallisuuden suunnittelun, arvioinnin sekä kehittämisen. Käytämme muun muassa seuraavia menetelmiä: : POA, HAZOP, TVA, SIL.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites