Loimaan keskusjätevedenpuhdistamo

Loimaan keskusjätevedenpuhdistamo rakennettiin vuosina 2013-2015

Loimaan keskusjätevedenpuhdistamo rakennettiin vuosina 2013-2015

Lähetä viesti

Niko Rissanen

Niko Rissanen

Johtava asiantuntija, jätevedenkäsittely
P: +358 40 562 9767

Loimaalle avattiin uusi keskusjätevedenpuhdistamo huhtikuussa 2015. Ramboll vastasi keskuspuh-distamon kokonaissuunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta.

Loimaan Vesi -liikelaitoksen keskuspuhdistamolla käsitellään Loimaan kaupungin jätevesien lisäksi Ypäjän kunnan sekä Loimaan Alastaron ja Mellilän alueiden jätevedet. Keskuspuhdistamo tarjoaa käyttöhenkilöstölle ajanmukaisen, viihtyisän työympäristön sekä toteuttaa uusien lupaehtojen tiu-kemmat vaatimukset ja parantaa purkuvesistöjen tilaa.

Keskuspuhdistamolla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä ympäristölupa jätevesien ja sako- ja umpikaivolietteiden käsittelemiseen sekä käsiteltyjen vesien johtamiseen Loimijokeen. Keskuspuhdistamolla voidaan käsitellä 20 000 m3 jätevettä vuorokaudessa. Käsittelyssä tärkeimmät tavoitteet ovat jäteveden orgaanisen aineen ja biologisen hapenkulutuksen vähentäminen ja ravin-teiden kuten fosforin ja typen poisto.

Loimaan keskuspuhdistamon jäteveden käsittelyprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

  • tulopumppaamo
  • sakokaivolietteen vastaanotto
  • jäteveden siivilöinti eli välppäys
  • hiekanerotus
  • biologinen puhdistus, aktiivilieteprosessi
  • selkeytys
  • jälkisuodatus
  • lietteenkuivaus

Loimaan keskusjätevedenpuhdistamon rakentaminen aloitettiin vuonna 2013 ja sen rakennuskus-tannukset olivat noin 13,4 miljoonaa euroa.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites