Oulun kaupungin hulevesiohje yhdenmukaistaa Oulun hulevesien hallinnan suunnittelun

Lähetä viesti

Sari Suvanto

Kehityspäällikkö, hulevesien hallinta
P: +358 40 136 6543
M: +358 40 136 6543

Rambollin hulevesien asiantuntijat laativat Oulun kaupungille hulevesien hallinnan suunnitteluohjeen, joka yhdenmukaistaa Oulun kaupungin alueella hulevesien hallinnan käytännöt. 

Hulevedellä tarkoitetaan esimerkiksi perustusvesistä ja pintavaluntana rakennusten katoilta, piha- ja katualueilta valuvia vesiä. Hulevettä voi olla myös sulava lumi tai kasteluvesi. Entistä tiiviimmät asuinympäristöt sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt kasvattavat hulevesien hallinnan merkitystä. Rankkasateet lisäävät hulevesien määrää taajama-alueilla, mutta kaupungistuminen myös heikentää hulevesien laatua. Parhaimman lopputuloksen aikaansaamiseksi hulevesien hallintaan tulee kiinnittää huomiota jo kaavoituksen alkuvaiheessa valuma-aluetasolla ja jatkaa työtä myös kunnossapitovaiheessa.  

−Hulevesien hallinnalla ehkäistään niistä aiheutuvat haitat sekä rakennuksille että ympäristölle. Lisäksi hyvällä hulevesien hallinnalla luodaan viihtyisiä kaupunkitiloja, joissa luonto voi kukoistaa. Oikea-aikaisella ja kokonaisvaltaisella hulevesien hallinnan suunnittelulla voidaan myös saada kustannushyötyjä hulevesien käsittelyssä, kommentoi Rambollin hulevesiyksikön yksikönpäällikkö Sari Suvanto.

Hulevesijärjestelmiä ovat esimerkiksi putkiviemärit, avo-ojat ja erilaiset imeytys- ja viivytysrakenteet sekä kosteikot. Osa hulevesien hallintaa on myös toimintojen, kuten viheralueiden, sijoittelu ja esimerkiksi läpäisevät pintarakenteet tai viherpainanteet.

Rambollin hulevesien hallinnan asiantuntijoiden laatimassa ohjeessa kootaan yksiin kansiin Oulun kaupungin periaatteet hulevesien hallintaan. Ohjeessa esitellään suuntaviivat kaavoituksen yhteydessä tehtäviin hulevesiselvityksiin ja hulevesien hallinnan suunnitteluun sekä linjataan myös sovellettavat mitoitukset ja keinot hulevesien hallintaan. 

Aiemmin Oulun kaupungilla ei ole ollut yhtenäisiä ohjeita hulevesien hallinnan suunnitteluun, mikä on johtanut siihen, että jokaisessa hankkeessa tavoitteet ja mitoitusperiaatteet on määritetty erikseen.

− Suunnitteluohjeen laatimisen taustalla on hulevesien hallinnan parantaminen Oulun kaupungin alueella. Suunnitteluohjeen avulla kaupunki pystyy yhtenäisemmin ja tehokkaammin ohjaamaan sekä kaupungin omaa että yksityisen puolen toteuttamaa maankäytön ja infran suunnittelua, Sari Suvanto jatkaa. 

Ohje on suunnattu kaupungin kaavoituksen, yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä kaikkien maankäytön suunnittelua toteuttavien tahojen käyttöön. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää konsulttityön apuna. Ohjeen suunnitteluun otettiin mukaan myös sen tulevat käyttäjät. Hankkeen aikana järjestetyssä työpajassa kerättiin tietoa ja kokemuksia nykytilanteesta eri hallinnon alojen näkökulmasta. Työpajassa tuotettiin eri toimijoiden näkemyksiä ja tarpeita hulevesien hallinnan suhteen. Tutustu hulevsiohjeeseen.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites