Resurssivirtamallilla alueelliset vaikutukset näkyviksi

Lähetä viesti

Jarno Laitinen

Yksikönpäällikkö, Resource & Waste Management
P: +358 44 355 8236

Resurssivirtamalli on käytännön työkalu liiketoiminnan vaikutusten, kiertotalousajattelun edistymisen sekä kysynnän ja tuotantoteknologian muutosten arvioimiseen paikallisella ja alueellisella tasolla. Resurssitehokkuus kuvataan mallilla erilaisista näkökulmista - alue- ja kaupunkikehityksestä aina pienempiin prosesseihin tai projekteihin. Resurssitehokkuus säästää kustannuksia ja ympäristöä.

Resurssivirtamallin hyödyt

Mallilla saavutetaan luotettava kuvaus eri toimialojen ja yritysten vuorovaikutuksesta, luonnonresurssien käytöstä, talousjärjestelmän tehokkuudesta, työllisyysvaikutuksista, ympäristövaikutuksista tai tuotetusta lisäarvosta. Resurssivirtamalli tarjoaa uusia näkökulmia ja soveltamismahdollisuuksia resurssitehokkuuden sekä bio- ja kiertotalouden edistämiseen sekä kansallisiin ja paikallisiin vaikutusarviointeihin ja -ohjelmiin.

Mallilla voidaan simuloida ja mitata tutkimuskohteen taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä alueelle. Malliin sisältyvä elinkaariajatteluun perustuva ympäristövaikutusten arviointi antaa yleisen näkemyksen alueellisista ja globaaleista vaikutuksista, suorista pistelähdepäästöistä sekä epäsuorista vaikutuksista, jotka toteutuvat tutkittavan alueen ulkopuolella.

Resurssivirtamalli lyhyesti

 • Antaa ymmärrystä toimialan rakenteesta ja alueellisesta taloudesta
 • Tekee alueelliset aineelliset ja aineettomat resurssivirrat näkyviksi
 • Tuottaa luotettavan kuva tuotannon alueellisista päästöistä
 • Arvioi tuotantoasteiden, alueellisen talouden, työllisyyden ja teknologian tai kysynnän muutoksista johtuvia ympäristövaikutusten muutoksia
 • Antaa mahdollisuuksia toimialan ja toimijan, hallinnon ja asukkaiden vuorovaikutukseen
 • Mahdollistaa uudentyyppiset sovellukset kestävään alueelliseen suunnitteluun, bioekonomiaan, kiertotalouteen sekä projektien ja suunnitelmien vaikutusarviointeihin
 • Mahdollistaa ravinnekierron mallintamisen talousjärjestelmässä

Esimerkkejä kysymyksistä, joihin resurssivirtamallilla saadaan vastaus

 • Kuinka raha- ja materiaalivirrat (€, tn, m3) tulevat yrityksiin ja alueelle, liikkuvat yritysten ja toimialojen välillä sekä ohjautuvat lopputuotekäyttöön (kulutukseen ja vientiin)?
 • Millaista arvonlisäystä resurssivirroista syntyy – nykyään ja tulevaisuudessa?
 • Mitkä ovat resurssivirtojen kokonaiskustannukset (suorat ja elinkaari)?
 • Kuinka suuret ovat työllisyysvaikutukset? Koulutustarpeet?
 • Mitkä ovat resurssivirtojen kokonaispäästöt (suorat ja elinkaari)?
 • Kuinka teknologiset tai kysynnän muutokset vaikuttavat esim. vuorovaikutussuhteisiin tuotantolinjojen, yritysten, toimialojen välillä sekä kysyntään, kokonaistuotokseen, arvonlisäykseen, työllisyyteen, ympäristövaikutuksiin?
 • Mikä on hyödyntämättömien jätteiden ja sivuvirtojen määrät ja potentiaalinen arvo?

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites