Projektit

Me elämme projekteista. Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet kehittämään ihmisten ja luonnon hyvinvointiin tähtääviä luovia ja kestäviä ratkaisuja.


Circulation - betonimurskeen CE-merkintä

Circulation Oy tarvitsi CE-merkinnän betonimursketuotteilleen. Betonimurskeiden CE-merkintä oli yritykselle tärkeä, sillä rakennuskohteissa vaaditaan kaikilta rakennusmateriaaleilta CE-merkintää. Merkinnän myötä murskaustuotteita voidaan myydä maarakennuskohteisiin.

Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmuksella selvitetään toiminnasta syntyvän hävikin määrä ja sen todelliset kustannukset sekä mahdollisuudet hävikin vähentämiseen. Katselmuksen avulla tuotetaan konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla vähennetään materiaalien käyttöä, jätteiden määrää ja tuotantovirheitä. Vähennysten avulla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Kiertotalouden tiekartan suunnittelu ja mallintaminen

Ramboll toteutti AIKO Callio Kiertotalouden tiekartta -hankkeeseen selvityksen alueellisen kiertotalouskeskittymän luomisesta Pyhäjärven Callion ympäristöön. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia ovat uudenlaiset kiertotalouden ratkaisut, joita Pyhäjärvellä ja erityisesti Pyhäsalmen kaivoksen alueella ja sen infraa hyödyntäen voidaan toteuttaa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja kaupungistumisen haastamassa yhteiskunnassa.

Resurssivirtamallilla alueelliset vaikutukset näkyviksi

Resurssivirtamalli on käytännön työkalu liiketoiminnan vaikutusten, kiertotalousajattelun edistymisen sekä kysynnän ja tuotantoteknologian muutosten arvioimiseen paikallisella ja alueellisella tasolla.

Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman arviointi ja kehitysehdotukset

Arvioimme materiaalitehokkuusohjelman toteutumista, ohjelman toteuttamisessa ilmenneitä ongelmia ja hidasteita sekä sen vaikuttavuutta. Selvitimme lisäksi, miten materiaalitehokkuutta tulisi jatkossa edistää osana kiertotaloutta.

Vihreän kasvun mittarit

Yhteiskunnan vihreään kasvuun liittyviä strategioita laatiessa tarvitaan oikeanlaista tietoa oikein määritellyillä mittareilla tuotettuna. Loimme hankkeessa eri talouden sektoreille ja alueille vihreän kasvun indikaattorit. Indikaattorit ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia ja ne kuvaavat vihreän kasvun ja resurssitehokkuuden näkökulmasta oikeita asioita.

UPACMIC-hankkeessa toteutettiin uusiomateriaaleilla vaihtoehtoisia kaivosten ympäristönsuojarakenteita

Ramboll koordinoi EU LIFE + Environment -ohjelman ja Suomen ympäristöministeriön rahoittamaa UPACMIC-hanketta yhdeksän vuoden ajan. Kaivosalueiden kestävään maarakentamiseen löydettiin useita vaihtoehtoisia uusio- ja kierrätysmateriaaleja.

Jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäyttöselvitykset

Sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäyttö on asiantuntijoidemme erikoisosaamista. Toteutamme erilaisia jätteiden hyötykäyttöön liittyviä testauksia, suunnittelua sekä pilaantuneen maan tutkimuksia vuosien kokemuksella.

Kaivosteollisuuden tarjoamakuvaus

Suuremmissa liiketoimintamahdollisuuksissa maailmalla yksi kilpailuvaltti Suomelle muodostuu kyvystä tuottaa laajempia, ekosysteemisiä ratkaisukokonaisuuksia asiakkaan haasteisiin. Business Finlandin kansainvälinen verkosto pyrkii työssään tunnistamaan mittakaavaltaan suuria kehitysprojekteja ja mahdollisuuksia maailmassa ja rakentamaan systeemistä kokonaisratkaisutarjontaa suomalaisten ja pohjoismaisten ekosysteemien pohjalle. Asiantuntijamme kokosivat Business Finlandin toimeksiannosta suomalaisen kaivososaamisen tarjoamakuvaukseksi, jota voidaan hyödyntää kaivoksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyvissä hankeneuvotteluissa kansainvälisillä markkinoilla.

Päästölaskennan kehittäminen

Suomen valtion tavoitellessa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä Senaatti-konserni on keskeisessä roolissa hallinnoidessaan Suomen valtion rakennuskantaa. Siirtyessään kohti hiilineutraaliutta, Senaatilla on halu ja tarve kehittää nykyistä päästölaskentaa vastaamaan uusimpia laskentatarpeita ja -vaatimuksia. Osana näitä tavoitteita Rambollin asiantuntijat päivittivät ja uudistivat Senaatin päästölaskennan.

Toimiva jätehuolto syntyy hyvällä suunnittelulla ja tehokkaalla yhteistyöllä

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy rakennuttaa Turun yliopiston alueelle uutta kiinteistöä, Medisiina D - uudisrakennusta. Ramboll toteutti kohteeseen jätehuollon suunnittelun yhteistyössä Schauman arkkitehtien kanssa.

PURATER-hanke toi tietoa rakennus- ja purkumateriaalien hyödynnettävyyteen

Selvitimme, miten purkumateriaalien hyödyntäminen tapahtuu turvallisesti, terveellisesti ja markkinan muodostumisen edellytykset huomioiden.

Elinkaariarvioinnilla (LCA) vähennettiin kierrätyslannoitteiden ympäristövaikutuksia entisestään

Ramboll toteutti kärsämäkeläiselle Tracegrow Oy:lle kierrätysraaka-ainepohjaisten sinkki-mangaanilannoitteiden elinkaariarvioinnin sekä laati tuotteiden ympäristöselosteet. Tulosten perusteella asiakas pystyi kehittämään prosessejaan ympäristöystävällisempään suuntaan.

Suositus Helsingille kiertotalouden edistämisen toimintamalliksi

Urbaani ympäristö sekä rajoittaa että mahdollistaa erilaisten kiertotalouden liiketoiminnan muotoja. Kiertotaloustoiminnasta hyötyvien tai kiertotaloustoimintaa sisältävien toimialojen liikevaihtopotentiaali on merkittävä. Helsingissä arvioitu määrä on jopa 2−4 miljardia euroa vuonna 2030.

Jätkäsaaren ympäristö- ja infrasuunnittelu

Lähes sata vuotta Helsingin tavarasatamana palvellut Jätkäsaari muuttuu houkuttelevaksi kantakaupungin asuinalueeksi vuoteen 2023 mennessä.

Tripla

Helsingin Pasilaan vaiheittain valmistuva Tripla on yksi Suomen haasteellisimmista rakennushankkeista.   

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites